ازدواج ایرانی و کانادایی

ازدواج بانوی ایرانی مسلمان با آقایی کانادایی که غیر مسلمان است ازدواج این دو نفر در کانادا کاملا قانونی بوده و هیچ مشکلی ندارد اما در ایران قانون مدنی ازدواج زن ایرانی مسلمان را با مرد غیر مسلمان صراحتا منع کرده است در نتیجه این ازدواج در ایران باطل است.
حال چه باید کرد که این ازدواج در ایران نیز مورد قبول باشد؟
کافی است همسر کلمه شهادتین و قبول تشرف به دین اسلام را نزد روحانی مورد قبول سفارت به جاآورده و گواهی دریافت کند بعد از دریافت گواهی پذیرش توسط سفارت بعمل آمده و با ارائه گواهی ثبت ازدواج در کانادا نام همسر در شناسنامه ثبت می گردد.
برای ثبت ازدواج ایرانی بصورت رسمی و قانونی حتما ثبت ازدواج کانادایی هم لازم است و یکی از مدارک مورد نیاز برای ثبت ازدواج در دفتر خافظ منافع ایران در واشنگتن داشتن مدرک ازدواج کانادایی است.

مراحل لازم برای ثبت ازدواج ازدواج ایرانی و کانادایی:

  1. دریافت مدرک Marriage License از سیتی هال
  2. داشتن شناسنامه و یک عدد کارت شناسائی کانادایی از عروس و داماد و برای فرد غیر ایرانی داشتن دو عدد کارت شناسائی کانادایی
  3. اجازه پدر عروس برای ازدواج اول
  4. حضور و امضاء دو نفر شاهد

پس از انجام عقد مدارک عروس و داماد همراه با عقدنامه شرعی و مدرک ثبت ازدواج کانادایی و سایر مدارک لازم باید به آدرس دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن ارسال شود تا در شناسنامه ها ثبت رسمی بشود.

ازدواج ایرانی در کانادا