تایید امضای قسم نامه Affidavit کپی برابر اصل مدارک

از دیگر خدمات دفتر ما تایید امضاء انواع قسم نامه ها ، فرم سرپرستی کودکان و دانش آموزان و دعوتنامه ها و نیز کپی برابر اصل نمودن مدارک مختلف از قبیل مدارک تحصیلی ، پاسپورت کانادایی و سایر مدارک می باشد.
تنظیم فرم اجازه خروج فرزندان به همراه یکی از والدین از کشور کانادا CONSENT FORM و تایید امضاء والدین نیز از دیگر فعالیت های این دفتر می باشد.